تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات آرایه های ادبی سوم دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

21-بزرگترین قطعه سرایان زبان فارسی چه كسانی هستند

*الف)پروین اعتصامی ، ابن یمین ، انوری                        ب)خیام ، شهریار، حافظ        

ج)نظامی ، مولانا ، پروین اعتصامی                              د)رهی معیری ، فرخی ، منوچهری

22- قدیمی ترین نمونه ترجیع بند از كدام شاعر می باشد.               

الف)سعدی         * ب)فرخی سیستانی            ج)صائب                 د)كلیم كاشانی

23-یكی از شرط های زیبایی ترجیع بند آن است كه :

*الف)بیت آخر هر خانه با بیت ترجیع از نظر معنی مناسبتی تمام داشته باشد .

ب)تعداد خانه و بیت   تكراری یكسان باشد                                                      

ج)قالب هر خانه یك قطعه است.                        

 د)مضمون هر خانه مدح و عشق باشد

24-كدام پاسخ سرایندگان مشهور تركیب بند را در بر دارد .

الف)رودكی ، فرخی ، وحشی                                                                     ب)منوچهری ، مسعود سعد،قاآنی                     

*ج)وحشی بافقی ، محتشم كاشانی ، عبدالرزاق اصفهانی                                د)فرخی ، سنایی ، محتشم كاشانی

25-كدام گزینه درباره اهمیت قالب مستزاد درست است ؟

*الف)در پیدایش شعر نیمایی اثر داشته است .                ب)مسائل اجتماعی و میهنی را در بر داشته است .

ج)از آن رو كه قالب شعر سنتی است .                           د)از آن جهت كه مصراع های آن با هم مساوی نیستند .

26-قدیمی ترین مستزاد در چه قرنی و در شعر كدام شاعر دیده می شود ؟

الف)قرن هفتم ، سلمان فارسی          ب)قرن یازدهم ،نسیم شمال          ج)قرن سوم ، رودكی       *د)قرن پنجم ، مسعود سعد

27-كدام گزینه درباره درون مایه منطق الطیر و قالب شعری آن درست است؟

الف)حماسه ، مثنوی            ب)عاشقانه ، غزل              * ج)عارفانه ،مثنوی                           د)تاریخی ، قصیده

28-كدام یك از قالبها از ابتكارات شاعران  معاصر است و درون مایه آن چیست ؟

الف)مستزاد، مسائل میهنی و ملی  ب)مسمط ، مسائل اجتماعی    ج)غزل ، عارفانه عاشقانه   #   د)چهارپاره ، غنایی

29-پدید آورنده شعر نیمایی چه كسی است و اولین سروده او چه نام دارد ؟

الف)اخوان ثالث ، ققنوس  ب)احمد شاملو ،اشك مهتاب    ج)سهراب سپهری ، سرباز      # د)علی اسفندیاری ، افسانه

30- درون مایه های شعر نیمایی عبارت است از :
 

الف ) ادبیات ، سیاست ، اجتماع
 ب) حماسه، سیاست، عشق  ج) عشق ، سیاست ، اجتماع  د) اخلاق ، اجتماع ، سیاست

31- بیتی كه هر دو مصراع آن قافیه داشته باشدمصرع نامیده می شود.  
32- در بیت : (خرد به زور می ناب
در نمی آید           کتان زعهده ی مهتاب بر نمی آید ) 
واژه های قافیه را مشخص كنید .
 

33- واژه ی ( فرودَست ) چند واج دارد ؟ مصوّت بلند آن كدام است ؟ هجای آخر آن با علامت خاص خود بنویسید.
8واج،مصوت بلند(و)-هجای کشیده(- u)

34- تجدید مَطلع در قصیده به دو دلیل صورت می گیرد ، آن دو دلیل را مختصر بنویسد.
1-استفاده از قافیه های قبل 2-تغییر موضوع شعر
35- تغزل قصاید وقتی قالبی مستقل می شود چه نام می گیرد ؟
غزل
 36- این شعر در چه قالبی سروده شده است؟  مثنوی 
 
    ــــــــــــــــــــ#                     ـــــــــــــــــــ#                                                    

    ــــــــــــــــــــ"                       ــــــــــــــــــ "                                                       

    ــــــــــــــــــــ*                     ــــــــــــــــــ

37- تفاوت اساسی ترجیع بند و تركیب بند چیست؟
تک بیت پایانی هربندکه در ترجیع بند تکراری و در ترکیب بند غیرتکراری است

38- شعر روبه رو در كدام قالب شعری سروده شده است ؟ خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز /  هر طرف می سوزد این آتش ، /  پرده ها و فرشها را ، تارشان تا بود /  من به هر سو می دوم گریان ، /  در لهیب آتش پر دود  /نو یا نیمایی
39- قدیمی ترین مستزاد در دیوان كدام شاعر است؟
مسعودسعد

40- در مصراع مقابل « شجاعت » كدام یك از اركان تشبیه است؟       در شجاعت شیر ربّانیستی وجه شبه

 
برچسب ها: سوال و تست،
نوشته شده در تاریخ شانزدهم دی 93 توسط