تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات امتحانی آرایه ها ی ادبی
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوال وپاسخ نامه آرایه های ادبی آورده می شود.


1-در کدام گزینه هر دو کلمه قافیه وجه شبه محسوب می شود

1-ای دفتر حسن تو را فهرست خط و خال ها                                           تفصیل ها پنهان شده در پرده ی اجمال ها

2-رخ گل را که عکس روی یار است                                                       هوا مشاطه آب آیینه دار است

*3-روی تو چون نوبهار جلوه گری می کند                                                 زلف تو چون روزگار پرده دری می کند

4-روزی که در جام شفق مل کرد خورشید                                                برخشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید
 

2-در كدام گزینه یكی از اركان تشبیه محذوف است؟

*1/ نگاهش مثل خنجر بود                                                       2/چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور.

3/ قهوه خانه گرم و روشن بود،‌همچون شرم                            4/ گرچه بیرون تیره بود و سرد،‌همچون ترس.

 3-مشبه به در بیت زیر كدام كلمه است؟

نه این ریسمان می برد با منش               كه احسان كمندی است در گردنش

1/ احسان                 2/ ریسمان                * 3/كمند                 4/گردن

 4- اضافه ی تشبیهی (تشبیه بلیغ اضافی) در گزینه های زیر، كدام است؟

1/ غم دل                2/ جمال عشق                3/ اوج بلاغت                *  4/ تیر غم

 5-در كدام گزینه، تشبیه بلیغ به كار نرفته است؟

1/ دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد

2/ دست از مس ِ وجود چو چو مردان ره بشوی              تا كمیمای عشق بیابی و زر شوی 

*3/ آن شاخه ها ی نارنج اندر میان ابر                         چون پاره های اخگر اندر میان دود

4/ تو سرو جویباری، تو لاله بهاری                               تو یار ِ غمگساری،‌تو حور دلربای

6-در کدام گزینه آرایه ادبی « تشبیه » دیده نمی شود

   الف ) چو یک ماه شد همچو یک سال بود          * ب ) چو خندان شد و چهره شاداب کرد

   ج   ) یکی خنجر آبگون برکشید                       د  ) زدش بر زمین بر به کردار شیر

7-در بیت « چو یک ماه بگذشت بر دخت شاه / یکی پورش آمد چو تابنده ماه »  مشبّه کدام است ؟

*الف ) پور                ب ) دخت                   ج ) ماه                 د ) شاه

8-کدام قالب شعرفارسی برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی مناسب است ؟

*الف ) مثنوی           ب ) قطعه                  ج ) قصیده                    د ) غزل

9- بیت « آفتاب آسوده در تالار سبز آبها /بوی گل پیچیده در مهتابی مهتاب ها » ، مطلع كدام گزینه نمی تواند باشد ؟

الف)مثنوی           * ب)قطعه                     ج)غزل                          د)قصیده           

10-در کدام گزینه « ردیف » به کار رفته است ؟

الف ) مگر می نبینی که دد را و دام /نینداخت جز حرص خوردن به دام

  ) گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست/چون من در آن دیار هزاران غریب هست

ج  ) دوش از در میخانه کشیدند به دوشم/تا روز جزا مست زکیفیت دوشم

  ) خرم تن او که چون روانش/از تن برود سخن روان است

11-  در کدام گزینه « تشبیه اضافی » وجود دارد

الف ) درد عشقی کشیده ام که مپرس                     ب ) ای هست کن اساس هستی

  ج  ) غم عشق و غم عشق و غم عشق                  د ) بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم

1-الف                               2- ج                                   3-ب                                   * 4-د

12- در بیت زیر « وجه شبه » کدام است ؟

زسمّ اسب می چرخید بر خاک                        به سان گوی خون آلود ، سرها

الف  )   سرها           ب ) گوی خون آلود             ج ) سم اسب          * د ) می چرخید

13-کدام گزینه با آرایه های موجود در شعر زیر مطابقت ندارد ؟

ناگهان نوری از شرق تابید / خون خورشید / آتشی در شفق زد / مردی از شرق برخاست /دفتر آسمان را ورق زد

الف ) تشبیه                ب ) مراعات نظیر               # ج )   تضاد                     د ) کنایه

14- شعر زیر در چه قالبی سروده شده است ؟

دلی که رامش جوید نیابد آن دانش                   سری که بالش جوید نیابد او افسر

ز زود خفتن و از دیر خاستن هرگز                     نه مُلک یابد مرد و نه بر ملوک ظفر

الف ) مسمط                ب ) رباعی                     #  ج ) قطعه                         د ) غزل

15-تفاوت قالبهای شعر سنتی در چیست ؟

الف) معنی                  ب) وزن                           #  ج) چگونگی قافیه             د) سبك شعری شاعر

16-کدام گزینه دوبیتی نمی باشد نیست ؟

الف)چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی                            # ب)کان سبزه زخاک لاله رویی روسته است

ج) برآور هرچه اندرسینه داری                                                د)بیا ای دل از این جا پر بگیریم

17-كلمه( سمایی) با كدام گزینه هم وزن نیست .            الف)شنیدم                        ب)صبارا                           ج)گلابش                       * د)آتشین

18-عمده ترین مضامین قصیده های شعر فارسی چیست ؟

*الف)مدح ،رثا ، وصف و پند و اندرز و حكمت و عرفان                     ب)حماسه ، دین داری و میهن پرستی

ج)عشق و عرفان و پند و هجو                                                د)مسایل اجتماعی سیاسی جكمت و پند

19-كدام پاسخ درباره مسمط درست نیست .

الف)مصراع آخر هر رشته هم قافیه است                                     ب)درون مایه ای نظیر قصیده دارد

ج)در هر رشته تمام بیتها جزء بیت آخر مصرع است                        *د)بنیانگذار آن فرخی است

20- از مشروطه به بعد غزل جنبه ……………..به خود می گیرد و كسانی چون…………به سرایش آن می پردازند

الف)سیاسی،ملك الشعرای بهار    ب)عارفانه،میرزاده عشقی    *ج)اجتماعی،فرخی یزدی    د)عاشقانه،رهی معیری
برچسب ها: تست و سوال،
نوشته شده در تاریخ شانزدهم دی 93 توسط