تبلیغات
ادبیات پارسی - نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی سال سوم ریاضی و تجربی
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه مطلب دانش آموزان عزیز دبیرستان هوشمند علامه مشهدمی توانند نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی (3) را جهت آشنایی با نمونه سوالات امتحانی پایان ترم اول مشاهده کنند.

الف) زبان شناسی : 4نمره

1.در نظام آوایی زبان فارسی الگوی هجایی با صامت آغاز می شود یا مصوت ؟25/.

2.الگو ی هجایی  واژ ه ی «  آیین »  را بنویسید؟5/.

3.کدام واژه  در بیت زیر کاملا متروک شده است؟25/.

          چو سوفارش آمد به پهنای گوش                                                       ز شاخ گوزنان  بر آمد خروش

4.چرا تولید واحدهای  زبانی  زیر غیر ممکن است؟5/.

الف) امین با دوستش از نمایشگاه کتاب بازدید کردند .

ب) مدادم به فضا رفت .

5.   صورت کامل علامت اختصاری   «  سمت»   را بنویسید ؟ 5/.

6.در جمله ی  (  مهر و تسبیح را بر سجاده نهادم.) بر اساس کدام رابطه به معنی واژه ی «  مهر »  پی  می  بریم؟ 5/.

7.چرا  جمله ی زیر در زبان معیار کاربرد ندارد ؟ شکل درست آن چگونه است؟75/.

              نور ،  درخت شاخه های نازک ترین را نوازش می کرد .

8. با توجه به جمله ی « کودک از شادی خنده سر داد و به آغوش پر مهر مادرش پناه برد.»  الف) واژه ی «  شادی»   به چه شیوه ای درست شده است؟25/.

ب) یک صفت بیابید که به شیوه ی ترکیب ساخته شده باشد؟25/.

ج) واژه ی « خنده»  مشمول  کدام یک از وضعیت های چهارگانه شده است؟25/.

 ب) دستور زبان:8نمره

9.نوع تکواژهای کلمات زیر را مشخص کنید؟1  

الف)آفریدگار :                                              ب)تاریخچه :

10.با توجه به عبارت «    ستارگان  مانند چراغ نیمه مرده ی شبانان در پناه قله ها به سر می بردند و فروغ کم سوی خود را بر سطح سیاه افق ، این آسمان تیره وتار ، می پاشاندند.»

الف) در گروه اسمی ( چراغ نیمه مرده ی شبانان ) هسته کدام است ؟ چند  واج  دارد؟5/.

ب) فعل « به سر می بردند» چه ساختمانی دارد؟25/.

ج) فعل « می پاشاندند»  چه زمانی دارد؟ گذر است یا ناگذر ؟5/.

11.در عبارت   ( مور ، چه می داند که بر دیواره ی اهرام می گذرد /  یا بر خشتی خام.) چه نوع حذفی دیده می شود؟5/.

12.برای کدام یک از اسم جمع های زیر فقط فعل مفرد به کار می رود؟25/.

الف)شورا             □                                                  ب)   ملت                  □                                       ج) مردم               □                                                   د) هر سه مورد          □

13.کدام یک از فعل های زیر با استفاده از تکواژ گذرا ساز ، تبدیل به فعل گذرا به مفعول و متمم می شود؟25/.

الف)  کشید           □                                                       ب)چرخید             □                                          ج) خوابید           □                                             د) ترسید                       □

14.با توجه به جمله ی زیر به چه علت حذف نهاد «  شما »   غیرممکن است؟5/.

شما  ، قهرمانان ملی   ، مایه ی افتخار ایران هستید.

15.فعل (  گرفت ) را با دو معنی متفاوت در دو جمله به کار ببرید؟5/.

 

16.جمله ی گذرای زیر را تبدیل به ناگذر کنید؟5/.

بادهای بهاری  ، عطر خوش بهار نارنج را به سوی ما آورد.

 

17.در عبارت زیر چند واژه و تکواژ دیده می شود ؟ به عدد بنویسید؟ 5/.

        « راه های     مطالعه  و تحقیق    برای   پژوهشگران   جوان  باز  است .

18.در  جمله ی ( تا ساعتی دیگر از خانه ی مادر بزرگم می روم.)  

 الف)      فعل جمله را  تبدیل به « ماضی مستمر » کنید؟25/.

ب) گونه ی مؤدبانه ی فعل  جمله را بنویسید؟25/.

19.جمله ی ( زندگی یعنی زمینی پر تگرگ)  چه نوع جمله ای است ؟ اجزای آن را مشخص کنید؟ 1

20.فعل «  پاشیده بودند» را مجهول کنید؟ ( با همین زمان و شخص ) 5/.

21.جمله ی  « شاخه های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند.» چند جزئی است؟   اجزای آن را زیر نمودار ببرید؟75/.

ج)نگارش:5نمره

22.نوشته های   ................. حاصل تاملات درونی است .25/.

23.عام ترین ورایج ترین راه تشریح چیست؟5/.

24.در بیت زیر به جای واژه های مشخص شده  چه معادل هایی از زبان معیار امروزی قرار می گیرد؟75/.

    یکی شکر گفت   اندر     آن خاک و دود                                    که  دکان ما را       گزندی  نبود

25.چرا در نوشتن یک زندگی نامه اغراق و بزرگ نمایی تاثیر منفی دارد؟5/.

26.بیت زیر را باز گردانی کنید؟ 5/.

   گرت همواره باید کامکاری           /          ز مور آموز   رسم بردباری

27.دو غلط ویرایشی در جمله ی زیر بیابید  و هر یک را با ذکر دلیل ویرایش کنید؛ سپس بنویسید اصلاح هر مورد مربوط به کدام نوع ویرایش است؟5/1

اعتلاء علمی دانش پژوهان ایرانی در جهان تایید و مورد توجه همگان قرار گرفت.

28.با توجه به آنچه در زندگی نامه خوانده اید خود را در سه سطر معرفی  کنید ؟1

 د)املا و بیاموزیم :3نمره

29.در گروه کلمات زیر  املای کدام واژه ی داخل کمانک  درست است ؟5/.

الف)  گماشته  و (    منسوب   /  منصوب )                                     ب)      (  تانی   /  تعنی )  و درنگ

30.واج میانجی را در کلمات   زیر مشخص کنید؟ 5/.

الف)    نیاکان   :   ...........                                                                                                                   ب) جادوان : ...............

31.املای نادرست کلمات را در عبارت زیر اصلاح کنید؟5/.

             ما باید  غدر دوستان را بدانیم واز   علم  و رنج  آنان بکاهیم.

32.   « ان» در واژه ی ( کوهان)  نشانه ی چیست؟25/.

33.چه عاملی در شعر زیر   منجر  به شیوه ی بلاغی شده است؟ 5/.

                                به   شکوفه  ها به باران   /    برسان   سلام ما را

34.در ترکیبات زیر غلط های املایی را بیابید و درست آنها را بنویسید؟75/.

       تهذیب و تربیت   /    ستور  کتاب   /   بلهوس   و غافل   /   صرافت    تبع    /     وزر و وبال    /    سفیر گلوله

 
نوشته شده در تاریخ سوم آذر 93 توسط