تبلیغات
ادبیات پارسی - پرسمان زبان فارسی دوم دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوالات زبان فارسی دوم جهت تفهیم و تثبیت آموزش های دروس زبان فارسی آورده می شود ؛ به دانش اموزان عزیز توصیه می شود تا  به سوالات به دقت پاسخ دهند. 


الف ) زبان شناسی (4 نمره)

1_تمایز زبان وگفتار را با بازی شطرنج مقایسه کنید. 5/.

2 _ریشه ی زبان وگفتار وخط ونوشتار را بنویسید. 5/.

3_ واژه ی «گلاب»چند هجا (بخش) دارد؟ آنها را جداگانه بنویسید. 5/.

4_واج های واژه ی«آسمان»را در علامت واجی قرار دهید 5/.

5 _برای الگوهای زیر یک واژه ی مناسب بنویسید. 5/.

الف) اسم + میانوند + اسم ب) پیشوند + بن مضارع

6_الگوی ساخت درونی واژه ی مشخص شده را در جمله ی زیر بنویسید. 5/.

« یارانه ها، امسال هیچ تغییری نمی کند. »

7_ «آزادی» چند تکواژ دارد؟ نوع تکواژهای آن را ( آزاد / وابسته) مشخص کنید. 5/.

8_ تفاوت واج با حرف چیست؟ 5/.

ب) نگارش (5نمره)

1_ ویژگی های زبان محاوره را بنویسید.(2 مورد) 5/.

2_ گونه ی مطبوعاتی چیست؟ 5/.

3_ فواید طرح نوشته را بنویسید؟(2 مورد) 5/.

4_کهن ترین فرهنگ لغت فارسی چه نام دارد واثر کیست؟ 5/.

5_اولین قدم در تحقیق وپژوهش چیست وچه شرایطی دارد؟ 75/.

6_ گزارش ها از نظر زبان به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید؟ 5/.

7_«رض» نشانه ی اختصاری چیست؟ 25/.

8_ مراحل تهیه ی مقاله را بنویسید؟( سه مورد به ترتیب) 75/.

9_مقاله ها از نظر هدف، محتوا و شیوه ی نگارش بر چند دسته اند؟ نام ببرید.5/.

10_عنوان کتاب «نون والقلم» از چه شیوه ای انتخاب شده است؟ 25/.

ج) دستور زبان (8نمره)

1_ جمله ی زیر چند جزئی است؟ اجزای اصلی آن را با رسم نمودار نشان دهید. 1

«هیچ انسان آزاده ای با حقیقت نمی جنگد.»

2_ با توجه به جمله ی بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف : وجه فعل و ساختمان فعل (ساده،پیشوندی،مرکب) را بنویسید. 5/.

ب : زمان و نوع فعل را بنویسید. 25/.

3 _ در گروه اسمی زیر، هسته و وابسته ها رامشخص کنید ونوع وابسته ها را بنویسید. 5/.

«هر ساختمان قدیمی»

4_ در جمله ی مرکب زیر جمله ی هسته وجمله ی وابسته را کامل مشخص کنید. 5/.

«تا از جان ودل نکوشیم، به آزادی نخواهیم رسید.»

5_ در عبارت زیر نام آوا وشبه جمله را مشخص کنید. 5/.

«دریغا بر ملتی که جامه ای بپوشد که خود نبافد وکشتزاری نداشته باشد که شرشر باران آن را سیراب کند.»

6_در عبارت زیر ضمیر ها را بیابید ، نوع آن ها را مشخص کنید و مرجع آن ها را نیز نشان دهید. 1

«خانواده ی خسرو را می شناختم. آن ها اصلا کرمانشاهی بودند وپدر خسروتوجهی به تربیت او نداشت.»

7_ در عبارت زیر یک اضافه ی تعلقی ویک اضافه ی غیر تعلقی مشخص کنید. 5/.

«قانون کار در کشور ایران اجرا می شود.»

8_ در عبارت زیر قیدها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.( نشانه دار و بی نشانه بودن آن ها را مشخص کنید به طور کامل توضیح دهید.) 1

« خانواده ام دقیقا می دانند که من نمی توانم شب درس بخوانم.»

9_ساختمان اسم ها وصفت های زیر را بنویسید.( ساده، مشتق و...) 1

آموزش: حمایت کننده: پاره پاره: عاقل:

10_ فعل های زیر را باتوجه به زمان آنها مجهول کنید. 5/.

خوانده است: می آورد:

11_ترکیب های زیر کدام وصفی وکدام اضافی هستند؟ 75/.

دریای پر آب: دریای خزر: حوادث روزگار:

د) املا وبیاموزیم (3 نمره)

1_جمله های زیر را ویرایش کنید: 75/.

الف: معلم خطوط موازی ای رسم نمود.

ب: به چه سبب دیر آمدی؟

ج: نقشه ی معمار از ضعف هایی برخوردار است.

2_ جمله ی گسترده ی زیر را با استفاده از «واو» مباینت (استبعاد) کوتاه کنید. 5/.

«از گران فروش انتظار انصاف نداشته باش.»

3_ کدام گروه تفاوت معنایی دارند؟ 25/.

الف: آواز_آوازه ب: رخسار _ رخساره

4_ کدام واژه دو املایی است؟ شکل دیگر آن را بنویسید. 25/.

حوله: هرّا: تقریر:

5_جمله ی زیر را ویرایش کنید. 25/.

«باید از زشتی ها پرهیز و مبارزه کرد.»

6_در گروه کلمات زیر غلط های املایی را مشخص کنید وشکل درست آن را بنویسید. 1

خواب گذار بزرگ- امارت و فرمانروایی-قدر ونیرنگ- روضه ی رضوان- علیم ودردناک- مطبوع و فرمانروا
نوشته شده در تاریخ بیست و هفتم آبان 93 توسط