تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات زبان فارسی دوم دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوالات زبان فارسی دوم جهت تفهیم و تثبیت آموزش های دروس زبان فارسی آورده می شود ؛ به دانش اموزان عزیز توصیه می شود تا  به سوالات به دقت پاسخ دهند. 

زبان فارسی 2

الف- زبان شناسی ( 4 نمره )

1- یکی از فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید . 1

2-علّت پیدایش خطّ و نوشتار چیست ؟ 5/0

3- آیا تعداد واج ها و حروف در زبان فارسی برابرند ؟ با مثال توضیح دهید . 5/0

4- نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟ 5/0

5- واژه ی مشتق به چه کلمه ای گفته می شود ؟ مثال بزنید . 75/0

6- در عبارت زیر ساخت واژه های اشتقاقی و تصریفی را معیّن کنید . 75/0

دریاچه ی خزر بزرگترین دریاچه ی جهان می باشد .

ب- دستور زبان ( 8 نمره )

1- در هر یک از گروه اسمی زیر هسته رامشخص کنید . 5/0

الف- عامل پیشرفت اقتصادی کشور ب- زیباترین گل باغ

2- عام یا خاص بودن اسم های زیر را بنویسید . 5/0 الف- دوست

ب- شاهنامه

3- واژه ی گل در کدام عبارت معرفه ودر کدام عبارت اسم جنس است ؟ 5/0

الف- گل نشانه ی دوستی و مهربانی است .

ب- گل را از گل فروشی خریدم .

4- ساخت اسم های زیر را تعیین کنید . 5/0

الف- اغراق آمیز ب- شاخه

5- نام آواهای واژه های زیر را بنویسید . 5/0

الف – آب

ب- باد

6- در گروه اسمی زیر وابسته های پسین را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. 5/0

« برگ خشک درخت »

7- نوع ترکیب های اضافی زیر ار ( تعلقی وغیر تعلقی ) مشخص کنید . 5/0

الف- دست مرگ

ب- میوه ی درخت

8- در جمله ی زیر ضمیر ها را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید . 5/0

حافظ شاعر قرن هشتم است و غزل های او بسیار دل نشین است .

9- در عبارت های زیر قید ها را شناسایی کنید و نوع آن ها را بنویسید . 1

الف- رضا آرام کتاب می خواند .

ب- پدرم به سرعت روزنامه ها را جمع کرد .

10- ساده یا مرکب بودن جملات زیر را مشخص کنید . 5/0 الف- ما که رفتیم او آمد.

ب- دوستم گفت : من او را ندیدم .

11- در جملات مستقل زیر ، جمله ی هسته و وابسته وپیوند وابسته ساز را پیدا کنید . 5/1

الف – اگر وقت داشتم ، به دیدنت می آمدم .

ب- چون کار داشتم نیامدم .

12- در جملات زیر چه نوع متممی به کار رفته است ؟ مشخص کنید . ( قیدی – اسمی – فعلی ) 1

الف- او در این کار مهارت دارد .

ب- در بازار همه چیز می فروشند .

ج- نگــــــارش ( 5 نمره )

1- هر برگه یا فیش چند قسمت دارد نام ببرید . 1

2- چه اطلاعاتی را می توان از واژه نامه ها می توان به دست آورد ؟ 1

3- نقل مطالب از کتاب های مرجع به چند شیوه انجام می پذیرد ؟ توضیح دهید . 1

4- در لغت نامه ی دهخدا چه اطلاعاتی گرد آوری شده توضیح دهید. 1

5- دو شیوه ی گرد آوری مطالب برای تهیّه گزارش را نام ببرید . 5/

6- گزارش ها از نظر حجم چند گونه اند ؟ نام ببرید . 5/0

د- امـــــــلـا و بــیـــــاموزیـــم ( 3 نمره )

1- املای برخی از کلمات زیر نادرست است درست آن ها را بنویسید . 1 ( 4 مورد )

الف- خادم سماط ب- قدر ونیرنگ

ج- ظهر ورقه د- وحله ی اوّل

ه- قالب وچیره و- اثنا ومیان

ز- عمارت وفرمانروایی ح- سفاهت ونادانی

2- جملات زیر را ویرایش کنید . وعلت نادرستی آن را بنویسید . 1

الف- این جا از آزمایشگاه خوبی بر خوردار نیست .

ب- کتاب گلستان به وسیله ی سعدی نوشته شده است .

3- « و » مباینت یا استبعاد در نگارش چه کاربردی دارد ؟ توضیح دهید و مثال بزنید . 1

موفق باشید .

زبان فارسی 2

نگارش ( 5 نمره)

1- گونه ی زبان کودکانه چیست ؟ 5/0

2- چه موقع یک مقاله تحقیقی ارزشمند است ؟ 25/0

3- کتابخانه ها به چه شیوهای اداره می شوند ؟ 25/0

4- فهرست ها چند نوع هستند بیان کنید ؟ 5/0

5- در فرهنگ دهخدا در علامت قلاب

و علامت کمانک ( ) کدام اطلاعات از کلمه را به ما داده است ؟ 5/0

6- چهار مرحله از مراحل تهیه مقاله به ترتیب نام ببرید ؟ 1

7- مقاله های تحلیلی را تعریف کنید ونمونه ای را نام ببرید ؟ 1

8- سه نوع گزارش را از نظر موضوع - اندازه- تهیه و.....نام ببرید ؟ 75/0

9- فیش یا برگه چیست ؟ 25/0

دستور ( 8 نمره)

1- درعبارت زیر نهاد و گزاره و اجزای گزاره را مشخص کنید ؟ 1

« خانه ی فرهنگ شوروی کنگره ی نویسندگان را بر پا کرده بود.»

2- درمتن زیر فعل های مشخص شده را از نظر ساختمان و زمان بررسی کنید.1

« در خانه ای باز شد و پهلوان شال پهنی را که به کمر بسته بود با ز کرد وزیر لب دعا می خواند مردم پهلوان شهر خود را دوست داشتند.

3-ویژگی اسمی وا ژه ی ( کتابخانه ) را در جمله ی زیر تعیین کنید . ( ساخت - شناس .ناشناس)5/0

« کتابخانه ی فردوسی در خیابان ولیعصر در تهران واقع شده است.»

4- در جمله زیر یک گروه اسمی پیدا کنید و وابسته های پیشین وپسین آن را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

« زیبا ترین داستان شاهنامه ی فردوسی متعلق به رستم و سهراب است.»

5- در عبارت زیر ترکیبهای اضافی را پیدا کنید و نوع آن را بنویسید . ( تعلقی و غیر تعلقی )

« از صبح در کتابخانه ی دانشکده سرگرم شدم برخی کلمات وجملات بر سینه ی دیوار نصب شده بودند.»

6- در جمله زیر ضمیر و مرجع آن را مشخص کنید .5/0

« جوان در واپسین دم خود را به او می شناساند.»

7- در عبارت زیر شبه جمله را تعیین کنید . 25/0

« اما افسوس که از نشستن و دست روی دست گذاشتن کاری ساخته نیست.»

8- در جمله های مرکب زیر جمله هسته و جمله وابسته را مشخص کنید .1

الف- قدرتی به من بخشا تا روح خود را بی نیاز کنم.

ب-توانی به من عطا فرما که هیچ گاه چیزی از بینوایی نستانم.

9- در جمله زیر گروه ها ی قیدی را پیدا کنید ونوع آنها را بنویسید .1

« غرفه ی کتاب ها غالبا" به زبان فارسی می باشد و مربوط به دوره ی صفویه در شیراز است.»

10-ساخت کلمات مشخص شده در عبارت زیر چیست 5/0

« در ده سالگی حرف زدن را آموختم وهمیشه به کمک معلمم نیازمند بودم.»

زبان شناسی ( 4نمره)

1- نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟ 25/0

2- در کدام یک از ساخت واژه های زیر وند اشتقاقی و در کدام یک وند تصریفی به کار رفته است ؟ 5/0

الف- ساختمان ب- بهترین

3- تعداد واج های کلمات زیر را بنویسید . 5/0

الف- الهام

ب- دوست

4- تعداد هجا های کلمات زیر را بنویسید . 5/0

الف- باریک بین

ب- سود مند

5- حرف « و » نماینده ی چند واج است ؟توضیح دهید ومثال بزنید . 75/0

6- کلمات مشتق مرکب چیست ؟مثال بزنید . 5/0

7- زبان چیست وبا گفتار چه تفاوتی دارد ؟ 5/0

8- چرا لنسان خط و نوشتار را اختراع کرد وبه چه منظور به کار گرفت ؟ 5/0

املا وبیاموزیم ( 3 نمره )

1- برای کلمه ی « صغر » دو هم خانواده بنویسید .5/0

2- جملات زیررا ویرایش کنید .1

الف- برادرت آمد من آن را در کتابخانه دیدم .

ب- باید از زشتی ها پرهیز و مبارزه کرد .

ج- رستم در شاهنامه پهلوان قوی ای توصیف شده است .

د- کتاب گلستان به وسیله ی سعدی شیرازی نوشته شده است .

3- برای کلمه ی « اسیر » و « ثواب » یک گروه کلمه بیاورید.5/0

4- جمله ی زیر را به صورت جمله کوتاه و بی فعل باز نویسی کنید . 25/0

یک مسلمان هرگز دروغ نمی گوید .

5- کدام کلمات از نظر املایی غلط است صحیح آن را بنویسید. 75/0

الف) موضعان اوراق

ب)خان نعمت بی دریغ

ج)نغز و دل کش

د) زهر ورقه

ه) خادم سماط

و)متبوع و فرمانروا

« موفق باشید
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و هفتم آبان 93 توسط