تبلیغات
ادبیات پارسی - پرسمان تکمیلی درس ششم (خیروشر) ادبیات فارسی اول دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه مطلب دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی درس خیر و شر را می توانند مشاهده نمایند. این سوالات جهت یادگیری و تثبیت درس برای دانش آموزان دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد مقدس تهیه شده است .

درس ششم : داستان خیر و شر

پرسش ها

الف) بیان معنی شعر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) حالی آن لعل آبدار گشاد              پیش آن ریگ آبدار نهاد

2) وای بر جان تو که بد گهری         جان بَری کرده ای و جان نَبری

3) تو مرا کُشتی و خدای نکُشت          مُقبل آن کز خدای گیرد پُشت

4) گفت: مُردم ز تشنگی ، دریاب          آتشم را بکُش به لَختی آب

5) چشم از دست رفته گشت درست           شد بعینه چنان که بود نخست

6) آن چه دارم ز گوسفند و شتر            دهمت تا ز مایه گردی پر

7) منم آن تشنه ی گهر برده               بخت من زنده بخت تو مرده

8) دولتم ،چون خدا پناهی داد             اینکم تاج و تخت شاهی داد

9) گفت: زنهار، اگرچه بد کردم             در بد من مبین که خود کردم

ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌

1- بد سگالی به تباهی می انجامد.                  2- خیر چون از بد ذاتی رفیق خود خبر داشت ، دَم نمی زد.

3- شر به سبب خُبثِ طینت آن را نپذیرفت.         4- از دور ناله ای شنید، بر اثر ناله رفت.

5- هرگز دختر خود را به مُفلسی چون او نخواهد داد.           6- بیماری آبله دیدگانش را تباه ساخته بود.

ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) در بیت «آمد آورد پیش خیر فراز             گفت: گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اول و دوم بیت چیست؟

2) محوری ترین پیام داستان خیر و شر چیست؟

3) مقصود از خاکِ تشنه در بیت « شر که آن دید دشنه باز گشاد                پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد »کیست؟

4) چرا شر از خیر چشم هایش را طلب کرد؟

د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید.

الف) هفت پیکر                                       ب) داستان های دل انگیز ادبیات فارسی

2) در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

« شر که آن دید دشنه باز گشاد                       پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد »

3) کدام یک از آثار زیر « بیان کننده ی کشاکش همیشگی نیکی و بدی و حاکمیّت خوبی هاست.»؟

الف ـ سمک و قطران                   ب ـ خیر و شر                    ج ـ طوطی و بقّال

هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) با توجّه به بیت « تو مرا کُشتی و خدای نکُشت            مُقبل آن کز خدای گیرد پُشت»چه کسی مُقبل و خوش بخت است؟

2) در بیت « شر که آن دید دِشنه باز گشاد                 پیش آن خاکِ تشنه رفت چو باد » منظور از خاکِ تشنه کیست؟

3) مفهوم کلّی بیت داده شده را بنویسید.

« آن چه دارم ز گوسفند و شتر                دهمت تا ز مایه گردی پر»

4) مفهوم عبارت مشخّص شده را در بیت زیر بیان کنید.

« بر چنین دختری به آزادی                    اختیارت کنم به دامادی»
برچسب ها: سوال امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم آبان 93 توسط