تبلیغات
ادبیات پارسی - پرسمان تکمیلی درس پنجم ادبیات فارسی اول دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه مطلب دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی درس سمک عیار را می توانند مشاهده نمایند. این سوالات جهت یادگیری و تثبیت درس برای دانش آموزان دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد مقدس تهیه شده است .


پرسش ها


الف) بیان معنی عبارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


1) ای آتشک تو در شبروی دستی داری.


2) دو استر به دست آور که تو این جایگاه گُستاخی.


3) سمک و آتشک نگاه می داشتند.


4) در این کار تعبیه ای است.


5) سمک عیّار پیش خورشید شاه بر پای بود.


6) سی غلام را بفرمود تا سلیح پوشند و تیغ ها برکشند.


7) قطران بر خود گرفت که این کار بکند.


8) پس احوال آوردن قطران که چگونه کرد آتشک و او را کار چون افتاد ،همه شرح باز می داد.


ب) معنی واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌


1- روی به راه نهاد و می رفت تا از طلایه بگذشت.     2- آتشک غدر نکند و خیانت نیندیشد.


3- قطران بر مثال زنده پیلی مست خفته .        4- من نیز بر آن ستیزه که مرا قفایی زدند ،تورا بیاوردم.


5- اگر لشکر شبیخون آرند من در میانه نباشم.         6- هر چه یافت از زرّینه و سیمینه همه در مهد نهاد.


7- جلباب به روی مهد فرو گذاشته .


ج) خود آزمایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


1) معادل امروزی « فروبریم » در (بگذار داری در میدان فروبریم.)و «قفا زدن» چیست؟


2) درسخن« انگشتری به من داد تا چون تو را پیش وی برم از عهده ی کار من بیرون آید.»انگشتری به من داد ،بیانگر چه مفهومی است؟


3) با توجه به درس « سمک و قطران» یک نمونه از اعتقادات عیّاران را بنویسید.


4) گودال و گود با کدام یک از کلمات مشخّص شده ارتباط لفظی و معنایی دارند؟


الف ـ گوی بود در آن گو رفت و به کمین بنشست.                   ب ـ تو پورِ گو ِ پیلتن رستمی


د)دانش های ادبی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


1) در بیت « ای برادر قصّه چون پیمانه است                 معنی اندر وی بسان دانه است »


مشبّه و مشبّه به را مشخّص کنید.


2) هنری ترین نوع ادبیات مردمی ادبیات ............................ نام دارد.


3) کتاب « سمک و عیّار»را چه کسی نوشته است؟


هـ) درک مطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌


1) « نگاه می داشتند » در عبارت « سمک و آتشک نگاه می داشتند تا قطران بخفت» یعنی چه؟


2) مفهوم کلّی عبارت « در این کار تعبیه ای است.» چیست؟


3) در عبارت «قطران بر خود گرفت که این کار بکند و دلارام به زنی به من دهد» منظور از عبارت « بر خود گرفت»چیست؟


4) در عبارت « تو مرا بر خویشتن گیر و بگوی که من او را توانستم آوردن» منظور از عبارت مشخّص شده چیست؟


5) منظور از عبارت « خدمت می کرد» در جمله های « سمک عیّار پیش خورشید شاه بر پای بود و خدمت می کرد. » چیست؟


6) « رها مکن » در عبارت « ای آتشک رها مکن که مرا به سیلی بکُشند.»یعنی چه؟برچسب ها: سوال امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم آبان 93 توسط