تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات ادواری زبان فارسی دوم
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
دانش آموزان محترم در ادامه می توانند سوالات تکمیلی زبان فارسی دوم دبیرستان را جهت پاسخ گویی مشاهده نمایند.

                                                                     دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع)                                                     زبان فارسی دوم

الف ) بخش زبان شنــــــاسی

1-چگونه می توانیم ثابت كنیم كه كر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند؟

2 - چرا به كار بردن كلماتی چون«رهبریت،دوئیت،منیت » درست نیست وشكل درست آنها را بنویسید؟

3-فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید؟

4- تفاوت زبان و گفتار را بنویسید؟

5- تفاوت های میان گفتار و نوشتار را بنویسید؟

6-زبان یكی از تواناییهای............ انسان است ،حال آنكــه گفتار فقط .............این توانایی است؟

7- چرا بین شكل گفتاری و نوشتاری این كلمات تفاوت وجود دارد؟« خواهر خوردن خواستار خوابیدن »

8- تفاوت میان گفتار و نوشتار را بنویسید؟

9-چرا به آموختن خط و نوشتار نیازمندیم ؟

10- آیا در مواقعی كه سخن نمی گوییم از توانایی زبان برخوداریم ؟

11- برپایه تمایز میان زبان وگفتار كدام یك از گزینه های زیر درست و كدام نادرست است؟

الف)زبان یكی از تواناییهای ذهن است.                               ب) كر و لال ها تنها از نمود آوایی زبان بی بهره اند.  

ج) گوناگونی سبكی و لهجه ای و... به یگانگی زبان آسیب نمی رساند.  

12-خاستگاه ،خط و نوشتار چیست؟  

13- خاستگاه ،زبان و گفتار چیست؟  

14-چرا بین شكل گفتاری و نوشتاری جمله ی (به خانه رفت=رف خونه) تفاوت وجود دارد؟

15-خطاها و اشتباهاتی كه در گفتار پدید می آید ناشی از چیست؟

17- خط و نوشته را چگونه می آموزیم؟

ب ) بخش املا و بیاموزیـــــم

1- ویرایـــــش كنید؟ رستم در شاهنامه پهلوان قوی ای توصیف شده است/            بچه ها بازی ای جالب ارائه داده اند

2- جمله های زیر را اصلاح كنید؟ به چه علت غایب شده است /                                        از سوی دوستم نامه ای آمد                         

نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد

3- جملات زیر را ویرایش كنید؟

رهبریت نطام اسلامی از اهم امور است                                           

شورای نگهبان بازرسین نظارت را انتخاب كرد                                                             دوئیت ها موجب شكست می شود  

سیر گردش روزگار بر وفق مرادتان باد                                                                          او به منظور دیدار با مردم به مسافرت رفت

تا كنون ابتكارات علمی فراوانی از سوی متفكران ایران صورت گرفته است              به وسیله تاكسی آمدم

حسین دوست پنج ساله من است                                                                                        من به آن معلم سلام كردم.

تمام حسن و خوبی تو در اخلاقت است.                                                                           دو فعل مجهول و معلوم مثال بزنید

4- تفاوت میان ”مصاحبه و مصاحبت“و” اراده و ارادت “ چیست؟

5- جمله ی زیر را به صورت كوتاه و بی فعل بنویسید؟

از حسیس انتظار بخشش نداشته باش                                                  امام حسین (ع)هرگز تن به ذلت نداد

6- کدام گزینه ها غلط است؟ سیاست گزار،شكر گزار، قیمت گزار، بنیان گذار .

7- جمله های زیر را ویرایش كنید؟

من از شنیدن سخنان استاد مشتاق و بهره مند شدم                         آن دانش آموز از تنبلی بر خوردار است

این بیماری هیچ گونه فرقی از سرخك ندارد                                   برادرت آمد و من آن را در كتابخانه دیدم.

این اطاق از چشم انداز مناسبی بر خوردار است.                            به دوست همسایه ام سلام كردم

ج) بخش دستــــــور

1- جمله های زیر را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم كنید و زیر نمودار بنویسید؟ پیرمرد چشم ما بود.

کجا می روی ای مسافر درنگی

2- جمله زیر را مجهول كنید؟ استاد سخنان را گفته بود.

3- وجه فعل جمله زیر چیست؟ كتاب را بردار                                                                    ای کاش که جای آرمیدن بودی

4- به گزاره جمله زیر متمم قیدی اضافه كنید؟ نظم صفت مومن است.                           آسمان آبی است.

5- چرادر جمله های زیر نهاد جدا(اختیاری) با نهاد پیوسته (اجباری)مطابقت ندارد؟

الف) همین نهال ها ی كوچك روزی میوه خواهند داد.                                        ب) رسول اكرم(ص) نیز اندوهگین شدند

6- وجه فعل جمله های زیر چیست؟

شاید مردم بی گناه بخشیده شوند                                                       - قدر پدر و مادر خود را بدان

7- از فعل ” خواهم نوشت“ با حفظ شخص زمان های زیر را بسازید؟

الف)ماضی نقلی=                       ب) مضارع مستمر =                                      ج) مضارع اخباری =   

د)ماضی مستمر=                         ح)ماضی ساده =                                           و) ماضی استمراری =   

8- جمله زیر را مجهول كنید؟ برادرم نامه خواهد نوشت.                              ایشان قرآن خواهند خواهند

9- آیا در جمله زیر نهاد جدا(اختیاری) با نهاد پیوسته (اجباری)مطابقت دارد؟ آقای مدیر علت دلتنگی مرا پرسیدند.  

10- از فعل ” گفته است “ با حفظ شخص زمان های زیر را بسازید؟

1)ماضی بعید                      2)مضارع مستمر                                3)ماضی ساده                                                      4)آینده

11-باهر یك از فعل های زیر جمله بسازید و نوع آن را ار لحاظ ساخت مشخص كنید؟

برآمد =                                                  آتش گرفت =                                                 قسم خورد =                           دراز کشید=

12- در جمله های زیر متمم های قیدی ومتمم های فعلی را مشخص كنید ؟

در زندگی باید از خشونت پرهیز كرد و با رافت و مهربانی با زیر دستان رفتار كرد.

13- وجه فعل جمله های زیر چیست؟

كودك با شادمانی بازی می كرد                                                                           كاشکی باران ببارد  

14- در جمله زیر هسته و وابسته ها را مشخص كنید؟ به هر چهار دانشجو چند كتاب اهداء شد .

15- از فعل «رسیده بودم»و (خوابیده بود) فعل گذرا بسازید؟

16- نوع هر یك از اسمهای زیر را از لحاظ ساخت بنویسید؟

( روزه =                   ) - ( سی و سه پل =                      ) - ( دو چرخه=                 ) - ( قبیله =                              )

17- اضافه های تعلقی و غیر تعلقی را مشخص كنید؟

(چنگال مرگ=                   )- (كاسب بازار=                       )-(دست ارادت=                    )- (روز دوشنبه=                             )

18- در جمله مركب زیر هسته و وابسته را مشخص كنید؟

او از كار ی كه كرده است،پشیمان خواهد شد. چون هوا سرد بود،ماشین روشن نشد.

19- نام آوا و شبه جمله های زیر را مشخص كنید؟

از شنیدن چیك چیك پرندگان مسرور شدم. سلام بر دوستان عزیز.

20-در جمله ی « راز موجودات جهان را از که بپرسیم ؟ » نهاد جدا و پیوسته را مشخص کنید.

21-نمودار جمله ی « مردم علی را دانا به حساب می آورند » را رسم کنید.

22-زمان و شخص فعل های زیر را مشخص کنید.               الف) آمده اند                                             ب) می شناسیم

23-ساختمان فعل را در جمله های زیر مشخّص کنید .

الف ) علی کتاب را از قفسه برمی دارد                                 . ب ) من به کارهای او ایمان آوردم .

24-ساخت اسم های زیر را مشخص کنید.

الف) تکاپو                               ب) گردش                  ج)دورادور                            د)خستگی ناپذیر

25-نوع اضافه های زیر را مشخص کنید.

الف) کشور ایران                                                                        ب) شاهنامه ی فردوسی

26-از مصدر « دیدن» صفت فاعلی و لیاقت بسازید..

27-واژه ی « خندان » را در دو جمله طوری به کار ببرید که در یک جمله مسند و در جمله دوم قید باشد.

28-در جمله ی مرکب زیر، جمله ی هسته و وابسته را مشخص کنید.

تا از دل و جان نکوشیم به آزادگی و سرافرازی نخواهیم رسید .

29-از فعل (گفت) یک اسم مشتق ویک صفت مشتق بسازید.

30-کلمه هراسان را در دو جمله بکار ببرید که در یک جمله مسند ودر جمله دیگر قید باشد.

31-نام اجزای مشخص شده را بنویسید سپس نمودار درختی جمله را رسم نمایید.

مردم علی را پهلوان می نامیدند.

32- در جمله زیر جمله هسته ووابسته را مشخص کنید

گلی را که خریده بودم در باغچه کاشتم

33- فعل جمله زیر را گذرا کنید.        شیشه شکست

 

 

 

 
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم آبان 93 توسط