تبلیغات
ادبیات پارسی - تست آرایه ها (قالب ها 2)
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

21-كدام پاسخ معروفترین قطعه سرای معاصر را در بر دارد ؟

الف)انوری                        ب)ابن یمین                      ج)شهریار                                    د)پروین اعتصامی

22-فرق غزل با تغزل در چیست ؟

     الف)تغزل وصف طبیعت است و غزل عشق و جوانی                       

     ب)تغزل مقدمه قصیده است و غزل یك قالب شعری

     ج)تغزل مقدمه قصیده را به تنه اصلی آن پیوند می زند                                                                                                      د)در غزل شاعر از بی وفایی شكایت می كند

 

23-عمده ترین مضامین قصیده های شعر فارسی چیست ؟

الف)مدح ،رثا ، وصف و پند و اندرز و حكمت و عرفان                     ب)حماسه ، دین داری و میهن پرستی

ج)عشق و عرفان و پند و هجو                                                د)مسایل اجتماعی  سیاسی  جكمت و پند

24-كدام پاسخ درباره مسمط درست نیست .

الف)مصراع آخر هر رشته هم قافیه است                                     ب)درون مایه ای نظیر قصیده دارد

ج)در هر رشته تمام بیتها جزء بیت آخر مصرع است                        د)بنیانگذار آن فرخی است

25-كدام گروه از شعرای زیر قصیده سرا هستند ؟

الف)رودكی،منوچهری ،خاقانی ، مهرداد اوستا                               ب)مولوی ، حافظ ، خیام

ج)مولوی ، حافظ ، خیام                                                         د)وحشی بافقی ، محتشم كاشانی ، عبدالرزاق اصفهانی

26-محتوای غزل در آغاز ……………………است .

الف)اجتماعی                     ب)عارفانه            ج)عاشقانه           د)عاشقانه و عارفانه

27-با ظهور كدام یك از شاعران غزل عارفانه پدید می آید .

الف)مولانا                        ب)سنائی              ج)عطار               د)حافظ

28-بیت آغازین غزل را …………و بیت پایان را ……………می نامند .

الف)مطلع  مقطع               ب)تغزل  مقطع                 ج)مقطع  مطلع                             د)تشبیب  مطلع

29- از مشروطه به بعد غزل جنبه ……………..به خود می گیرد و كسانی چون…………به سرایش آن می پردازند .

الف)سیاسی  ملك الشعرای بهار                                ب)عارفانه  میرزاده عشقی          

     ج)اجتماعی  فرخی یزدی                                         د)عاشقانه  رهی معیری

30-از شاعران زیر كدام غزل سرا نمی باشند .

الف)حافظ ، سعدی ، مولوی                                                   ب)صائب ، عراقی،سنایی      

ج)رهی معیری ، شهریار، سلمان هراتی                                 د)منوچهری ، خیام ، فرخی سیستانی

31-كدام یك از قالب های شعری وحدت موضوع دارد .

الف)قصیده                       ب)مثنوی             ج)قطعه               د)مستزاد

32-بزرگترین قطعه سرایان زبان فارسی چه كسانی هستند .

الف)پروین اعتصامی ، ابن یمین ، انوری                        ب)خیام ، شهریار، حافظ        

ج)نظامی ، مولانا ، پروین اعتصامی                              د)رهی معیری ، فرخی ، منوچهری

33-درون مایه قطعه معمولا مطالبی …………….است .

الف)اخلاقی ، تعلیمی ، حكایت              ب)مدح ، هجو ، شكایت

ج)اخلاقی ، عارفانه ، عاشقانه                         د)مورد الف و ب

34- قدیمی ترین نمونه ترجیع بند از كدام شاعر می باشد.

الف)سعدی                        ب)فرخی سیستانی               ج)صائب              د)كلیم كاشانی

 

35-زیباترین ترجیع بندهای عارفانه و عاشقانه در شعر كدام شاعران دیده می شود .

الف)مولوی ، هاتف اصفهانی               ب)هاتف اصفهانی ، صائب تبریزی

ج)هاتف اصفهانی ،سعدی                              د)فرخی سیستانی ، سعدی

36-یكی از شرط های زیبایی ترجیع بند آن است كه :

الف)بیت آخر هر خانه با بیت ترجیع از نظر معنی مناسبتی تمام داشته باشد .       

 ب)تعداد خانه و بیت   تكراری یكسان باشد

ج)قالب هر خانه یك قطعه باشد                                                                        

 د)مضمون هر خانه مدح و عشق باشد

 37-قدیمی ترین تركیب بند شعر فارسی از كیست ؟

الف)عبدالرزاق اصفهانی                                ب)محتشم كاشانی                ج)وحشی بافقی                  د)قطران تبریزی

38-كدام پاسخ سرایندگان مشهور تركیب بند را در بر دارد .

الف)رودكی ، فرخی ، وحشی                                                                     ب)منوچهری ، مسعود سعد،قاآنی                     

ج)وحشی بافقی ، محتشم كاشانی ، عبدالرزاق اصفهانی                         د)فرخی ، سنایی ، محتشم كاشانی

39-همه گزینه ها به جز گزینه ……………در مورد غزل درست است ؟

الف)بیت اول آن مصرع است               ب)درون مایه عاشقانه و عارفانه دارد

ج)با ظهور سنایی غزل عارفانه شد                    د)حداقل دو بیت است

40-مقدمه قصیده را ………….می گویند .

الف)شریطه                       ب)تغزل               ج)تخلص              د)مطلع

 
نوشته شده در تاریخ شانزدهم مرداد 91 توسط