تبلیغات
ادبیات پارسی - تست آرایه ها (قالب ها 1)
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه تست های آرایه ها جهت آمادگی عزیزان دانش آموز برای کنکور آورده می شود.

تست آرایه های ادبی

کلاس های کنکور ادبیات

تهیه و تالیف: رضا ریوندی

قالب های شعری

1- كمترین مقدار سخن موزن یك ………………… است .

الف) بیت              ب)مصرع            ج)دوبیتی             د)ردیف

2-وزنی كه در هر یك از مصراع ها احساس می شود تابع :

الف)نظمی است كه در چگونگی قرار گرفتن كلمات مصراع وجود دارد .              ب)تابع قافیه است

ج)تابع ردیف است كه در شعر وجود دارد                                                            د) هیچ كدام

3-كدام گزینه در تعریف ردیف غلط نیست ؟

الف)تكرار یك كلمه مستقل به یك معنی در پایان همه ابیات                             ب)مرتب قرار گرفتن كلمات

ج)از نظر اصول دستوری هماهنگ بودن                                                  د)تكرار دو كلمه مستقل و هم وزن در پایان همه ابیات

4-شعری كه دو ردیف دارد ……………..خوانده می شود .

الف)مقفی             ب)مردف              ج)مصرع             د) هیچ كدام

5- مهمترین تاثیرات قافیه چیست ؟

الف)ایجاد ردیف                  ب)تكمیل وزن                    ج)استحكام معنی شعر                       د)ایجاد نظم

6-اگر شاعر بخواهد از ردیف استفاده كند باید :

الف)بلافاصله هر مصراع ردیف بیاورد .              ب)آن را در پایان هر بیت قبل از قافیه بیاورد

ج)در پایان هر مصراع ردیف بیاورد                              د)موارد الف و ج

7-بیتی كه هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد …………………..نام دارد .

الف)مردف            ب)مقفی               ج)مصرع             د)هیچ كدام

8-تفاوت قالبهای شعر سنتی در چیست ؟

الف)تفاوت در معنی آنهاست    ب)تفاوت در وزن آنهاست       ج)تفاوت در چگونگی قافیه آنهاست       د)تفاوت در سبك شعری شاعر است

9-شكلی كه شاعر به شعر می بخشد ………………نام دارد .

الف)وزن             ب)ردیف              ج)قالب                د)موسیقی

10-كمترین مقدار شعر ……………..است .

الف)مصراع                      ب)بیت                ج)دوبیتی             د)قالب

11-در شعر سنتی ………….اجباری و …………………….اختیاری است .

الف)قافیه ، ردیف                ب)ردیف ، قافیه                  ج)وزن ، قافیه                   د)ردیف ، وزن

 

12-اگر شاعر در بیت پایانی نام خود را بیاورد ، این كار ……………….نام دارد .

الف)مقطع            ب)تخلص ج)شریطه             د)موارد الف و ب

13-بیت اول قصیده را ……………………و بیت آخر آن را …………………می گویند .

الف)مطلع ، مقطع               ب)مطلع ، تخلص                ج)مقطع ،مطلع                   د)شریطه ، مقطع

14-برای اینكه دو كلمه بتوانند به عنوان قافیه های یك بیت مورد استفاده قرار گیرند ، حداقل تشابه آنها در…………………است .

الف)آخرین حرف و حركت                                            ب)تمام حروف و حركات                    

 ج)فقط هماهنگی در وزن                                           د)دو حرف و حركت آخر

15-درباره دو بیتی كدام گزینه درست نیست ؟

الف)دو بیت است كه گاه مصراع سوم آن قافیه ندارد                        

ب)این قالب صورت كامل شده در شعر هجایی در عصر ساسانی است .

ج)درون مایه عاشقانه و عارفانه دارد .                                      

د)دو بیتی وزن خاص ندارد .

16-كلمه عجایب با كدام گزینه هم وزن نیست .

الف)شنیدم                        ب)صبارا              ج)گلابش             د)آتشین

17-كدام گزینه از عوامل مهم و اصلی تاثیر شعر می باشد ؟

الف)زبان شاعر                  ب)تخیل و وزن                   ج)عاطفه و وزن                 د)احساس شاعر

18-كدام گزینه كوچكترین جزء نقش دار زبان است كه سبب تمایز معنی دو واژه می شود ؟

الف)هجا              ب)واج                ج)مصوت                         د)صوت

19-چگونه تشخیص دهیم كه دو مصراع یا دو بیت با هم هم وزن هستند .

الف)تعداد هجاهای آنها برابر باشد                                                         ب)هجاهای بلند آنها مقابل هم باشند

ج)هجاهای كوتاه و بلند و یا كشیده آنها در مقابل یكدیگر قرار گیرند .     د)موارد الف و ب درست است .

20-اولین قالب شعری چه نام دارد  و زمان اقتدار آن چه قرن هایی است ؟

الف)قصیده قرن سوم تا هشتم ب)قصیده قرن اول تا سوم                  ج)غزل قرن هفتم تا هشتم                  د)غزل قرن چهارم تاششم

نوشته شده در تاریخ شانزدهم مرداد 91 توسط