تبلیغات
ادبیات پارسی - بارم بندی درس ادبیات فارسی دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

نیمه اول كتاب

نیمه دوم كتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

معنی لغت

2

0.5

1.5

2

درك مطلب

4

1

3

4

دانش های ادبی

3

0.5

2.5

3

خود آزمایی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20
نوشته شده در تاریخ چهاردهم خرداد 90 توسط