تبلیغات
ادبیات پارسی - عروض و قافیه
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

ب )عروض 6نمره

1- واژه ی « خوش آواز » را یک بار با حذف همزه ویک بار بدون حذف همزه بنویسید وتقطیع هجایی کنید

 

2- بحر طویل از چه ارکانی ساخته می شود ؟

3-ارکان معادل این هجاها را بنویسید :

(U - - )                                               = ( - U- )=

4- با ذکر 2 دلیل ثابت کنید وزن شعر زیر دوری است .

چندان که گفتم غم با طبیبان                                   درمان نکردند مسکین غریبان

 

5- نام دقیق وزن « مفاعیلن،  مفاعیلن، فعولن » را بنویسید .

6- شاهنامه ی فردوسی در کدام بحر عروضی سروده شده است ؟

 

7-قالب . . . . . . . . . شعری است که در پایان هر مصراع آن ، مصراع کوتاهی می آید .

 

8- بیت نمونه را: «اگر مرد عشقی کم خویش گیر                و گرنه ره عافیت پیش گیر »

 الف) تقطیع هجایی کنید

 

 ب)هجاهای معادل را بنویسید

 

 ج) تقطیع به ارکان نمایید

د ) نام وزن را بنویسید

9- اگر شاعری به جای مفتعلن ( - u u - ) مفعولن ( - - - ) بیاورد از کدام اختیار شاعری استفاده است ؟( نام اختیار را بنویسید .)

10- با توجه به تقطیع بیت زیریك اختیارزبانی ویك اختیاروزنی بیابیدوبنویسید .

بیا تا گل بر افشانیم ومی در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم طرحی نو در اندازیم

ب/ یا/ تا/ گل/ ب/ رف/ شا/ نی/ م/ می/ در/ سا /غ/ رن/ دا/ زیم/

- u - - u - - - u - - - u - - -

ف/ لک/ را/ سق/ ف/ بش/ کا/ فی /م /طر/ حی/ ن/ د/ رن/ دا/ زیم/

 

  

پ )نقد 6/5 نمره

1- نقد ادبی چیست ؟

 

2-منظور از نقد لغوی چیست ؟

 

3- چه عواملی موسیقی کلام را به وجود می آورد ؟

4- نظریه پارناسین در باره ی هنرچیست ؟

 

5 - اساس نقد زیبایی شناسی را در نظریه چه کسانی می توان پیدا کرد؟

6- نظر ژان پل سارتر در باب ادبیات چیست ؟

 

7- قدیمی ترین مثنوی نظامی کدام است و طرح آن چگونه است ؟

 

8- موضوع شاهنامه چیست ؟

 

9- رند از نظر حافظ کیست ؟

 

9- چه عاملی باعث دگر گونی احوال مولوی می شود ؟

10-نظامی عروضی درباره ی خیام چه می گوید؟

 11- نثر بیهقی چه خصوصیاتی دارد ؟

 

12- بلاغت گلستان مربوط به رعایت چه نکاتی است


برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 90 توسط