تبلیغات
ادبیات پارسی - ادبیات فارسی3
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

                                                      

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دامغان

سوال های جایگزینی دبیرستان نمونه دولتی آیت الله خامنه ای وحضرت زینب ( س )

 

رشته :  علوم انسانی     پایه :   سوم   درس : ادبیات فارسی تخصصی     مدت آزمون :  13دقیقه  

  تاریخ آزمون :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ی ابیات زیر ، به جز بیت .....به معراج رسول اکرم ( ص ) اشاره دارد  1-

الف ) چنان گرم در تیه قربــت براند                  که در سدره جبریل از او باز ماند

ب )  شبی بر نشست از فلک بر گذشت              به تمکین وجاه از ملک در گذشت

ج ) نه در ایوان قربش وهـــم را بار                  نه بــــا چون وچرایش عقل را کار

د )  یتیمی راحبیــب خویش خـــوانده                   ز«ادنایش به او ادنـــی» رسانــده

 

2-  دربیت : « هرکه مزروع خود بخورد به خوید              وقت خرمنش خوشه باید چید » کدام ویژگی نکوهش شده است ؟

الف) دوراندیش نبودن         ب) حرص وطمع             ج) بخشش بی جا             د) شکم  پرستی   

 

 3- عبارت : « بوسهل را صفرا بجنبید »به چه معناست  ؟

الف) بوسهل خشمگین شد                              ب) بوسهل بیمار شد

ج) از بوسهل دلگیر وناراحت شد                    د) به خاطر بوسهل خشمگین شد

  

 4- مفهوم بیت : « نگر نشمری ای برادر گزافه   /     به دانش دبیری وّ نه شاعری را » کدام است ؟

الف ) به یاوه ودروغ خود را شاعر ونویسنده قلمدادنکن.

ب) در نوشتن وسرودن زیاده روی وافراط نکن.

ج) قدر واعتبار نویسندگی وشاعری را نازل واندک مدان.

د) بی جهت نویسندگی وشاعری را علوم ارزشمند و واقعی مدان .

 

 5-  مفهوم آیه ی « کل ونفس ٍ ذائقة الموت »از کدام گزینه دریافت نمی شود ؟

 

الف) آب اجل که هست گلو گیر خاص وعام                 برحلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ب ) پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوســـت                    هــم بر پیادگـــان شما نیز بگذرد

ج ) زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت                  نـــاچار کــــاروان شما نیز بگذرد

د ) آبی است ایستاده در این خانه مال وجاه                    ایـــن آب نـــاروان شما نیز بگذرد

 

 

 

 

 6- بیت :« درون حبه ای صد خرمن آمد    /جهانی در دل یک ارزن آمد » با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

الف ) اگر یک ذرّه را برگیری از جای             خلل آیــد همـــه عالــــم سرا پــای  

ب ) اگر یک قطره را دل برشکافی                  برون آید از آن صد بــحر صافی

ج ) به جزیی زخاک ار بنگری راست              هــزاران آدم اندر وی هویداست   

د )همه سرگشته ویک جزءاز ایشان                 برون ننــــهاده پا از حد امــکان

 

 

 7- از عبارت زیر کدام معنی دریافت نمی شود؟

 « یک شب تامّل ایام گذشته می کردم وبر عمر تلف کرده تاسّف می خوردم وسنگ سراچه ی دل به الماس آب  دیده می سفتم »

الف ) بی اعتباری غصّه خوردن برعمر سپری شده         ب) گریستن از فرط غم واندوه 

ج)   بازنگری ومرور کارنامه ی حیا      د)افسوس وحسرت خوردن برلحظه های بی حاصل

 

 8-  مفهوم بیت : «  ای حیات عاشقان در مردگی       دل نیابی جز که در دل بردگی » مطابق با کدام وادی است ؟

الف ) بعداز این وادی استغنا بود                        ب) بعد از این وادی توحید آیدت  

ج) بعد از این وادی فقر است وفنا                       د) بعداز این وادی حیرت آیدت

 

 9- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...........در باره ی منطق الطیر عطار درست است؟

الف ) شرح حال هفتاد دو تن از عارفان وشاعران است.

ب) داستان تمثیلی بلندی است .

ج) اندیشه های عرفانی به زبان رمز در آمده است .

د) منظومه ای است در قالب مثنوی .

 

 10- کدام گزینه از آثار شیخ محمود شبستری نیست ؟

الف ) سعادت نامه                         ب) انسان کامل     

ج) مرآت المحققین                         د) حق الیقین

 

نوع نثر کدام اثر با دیگر آثارمتفاوت است ؟   11-

الف) تاریخ بلعمی                        ب) کلیله ودمنه                    

ج) مقامات حمیدی                      د) مرزبان نامه ی وراوینی

 

 12- معنی « وری » با توجه به ترکیب « نبی الوری » چیست ؟

الف ) مردم               ب) برگزیده                         ج) بخشنده                        د)  بی گناه

 

 

 13- دربیت :  « به سان پلنگی که بر پشت گور                نشیند برانگیزد از گور شور    »  کدام پایه تشبیه حذف شده است ؟

الف ) مشبه                   ب)  مشبه به                 ج)   وجه شبه                   د) ادات تشبیه

 

 

 14- کتاب  « احمد»  اثر کیست وآن را به تقلید از کدام اثر نوشته است ؟

الف ) عبدالرحیم تبریزی  - امیل                                  ب )  خواند میر – گلستان سعدی  

ج )  خواند میر -  جهان گشای جوینی                          د )  طالبوف تبریزی  -  کلیله ودمنه  

 

 15- کدام گزینه در باره ی اسفند یار نادرست است ؟

الف ) ارجاسب تورانی را سرکوب می نماید                       ب )  از مدافعان ومروجان زردشت پیامبر است .

ج) بزرگترین پهلوان کیانی وپسر گشتاسب است .            د ) از دیدگاه حماسی با آشیل قابل مقایسه نیست .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 90 توسط