تبلیغات
ادبیات پارسی - زبان فارسی3
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

آزمون زبان فارسی 3

نیمسال اول سال تحصیلی :87-86

تاریخ  :   /10/86

ساعت شروع :

نام و نام خانوادگی :

 رشته ی تحصیلی :   ریاضی وتجربی     شهرستان  دامغان

 

نام دبیر :                   20نمره ای            طراح:   آقای یحیایی مقدم

 

 

 

 

تنها تسلای ما / عشقی است / که شاهین ترازو را به جانب کفه ی فردا / خم می کند.

 

الف ) - املا وبیاموزیم : 3نمره

1)      املای درست کلمه های نادرست زیر را بنویسید . ( 1نمره )

            ستور کتاب  - سطوت سلطنت  -  رمق حیات - لذّت قریب - حادثه ی صعب - سمن خانه - هایل وترسناک - حوزه ی آبریز

2)      شکل درست همزه را در کلمه های زیر بنویسید . (5/0 )

      جر / ء / ت                    م /   ء  /  اخذ

3)      گزینه ی درست داخل کمانک را انتخاب کنید . (5/0)

او در منزل (  استیجاری - استجاره ای  )  زندگی می کند .

4)      با واژه ی « تعلّم » یک گروه اسمی معنا دار طولانی بسازید . (5/ 0)

5)      « ان » در واژه های زیر چه معنایی دارند ؟   (5/0)

گیلان : (                )     کوهان :  (               )

 

 

ب ) - نگارش :   5نمره

1)      -   نوشته های تشریحی حاصل ............و.........ونوشته های تحلیلی حاصل ..........هستند .( 75/)

2)      -   چرا زندگی نامه باید دور از تعصّب وغرض ورزی نوشته شود ؟ (75/0)

3)      -  عبارت زیر را ویرایش کنید .( 75/0)

کاهش بارنده گی در پارسال گذشته در کمبود منابع آب های تحت الارضی بی تأثیر نیست .

4)      -   بیت  زیر را باز گردانی کنید . (75/0)

                      پسندی که شهری بــسوزد به نـــار         اگر چه ســــرایت بود بر کنــــار

5)      -  دو مورد از عواملی را که باعث کژتابی می شود ، نام ببرید . ( 5/0)

6)      -  زندگی نامه گونه ای از نوشته های ...............است .  (5/0

7)      -  عام ترین ورایج ترین راه تشریح کدام است ؟ (5/0)

8)      -  دو مورد از تغییراتی را که در باز نویسی انجام می دهیم ، ینویسید .( 5/0)

 

 

 

پ) -  زبان شناسی : 4نمره

  1. چرا واحد های زبانی زیر رایج نیست ؟ (1)

     1- دبستان پنجم کلاس ها                         2-   چوپان گوسفندان را رسید .  

     3- ژزف                                            4- صندلی  با عصبانیت خود را کنار کشید

  1. منظور از واحد های زبر زنجیری گفتار چیست ؟(1)
  2. کدام عامل فرد را از وجود قواعد واجی آگاه می کند ؟ ( 5/0)
  3. الگوی هجایی کلمه ی « اشک » را بنویسید .(5/0)
  4. باتغییر جای تکیه در واژه ی « ولی » معانی مختلف آن را بنویسید .(5/0)
  5. آهنگ جمله های زیر را بنویسید . (5/0)

الف :   من گناهی کرده ام که باید سزاوار این کیفر باشم ؟

ب:     کدام ستاره در آسمان بخت خواهد درخشید ؟

 

 

ت) - دستور :  8نمره

1)      -  تکواژها و واژه های گروه اسمی « آن آدم های کوشا » را تعیین کنید .( 25/1)

2)      با توجه به نوشته ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید : ( 1)

v     زمین به بهار نشست، بهار گره از شکوفه باز کرد .نسیم در گیسوی بیدافشان فروپیجید .

              الف : در نوشته ی بالا یک فعل پیشوندی پیدا کنید .

               ب :   نقش کلمات «گره » و« نسیم » را بنویسید .

 

3)      -  جمله ی زیر را با گذرا کردن فعل ها ، دوباره نویسی کنید .(1)

روز قبل که ایرج به چشمه رفته بود ناگهان کوله پشتی اش در آب افتاد .

4)      - حذف ها ونوع آن ها را در جمله ی زیر نشان دهید (1)

      چه بهتر که این کار مهم را به عهد بگیریم .

5)      - با فعل « گرفت » دو جمله با معانی مختلف بنویسید ومشخص کنید هرکدام چند جزئی هستند ؟(1)

6)      - هسته ی گروه اسمی و واج های هسته را مشخّص کنید . (75/0)

v     آیند ه ی بچه های کلاس

  7) - گونه ی مؤدبانه ی مصدر « دادن » را در باره ی خود ومخاطب بنویسید .(5/0)

   8)  - چرا نمی توان نهاد جدا را در جمله ی زیر حذف کرد ؟(5/0)

                ما ، ایرانیان ، به فرهنگ غنی خود می بالیم .

9)      نمودار درختی جمله ی « جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس » را رسم کنید .(1 )

  

 
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 90 توسط