تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات آرایه ها
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

                                                                       باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                        سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ولبنان واردن                     امتحان:

دوره ی:دبیرستان                         مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)وحضرت زینب(س)              زمان پاسخ گویی: دقیقه

كلاس:                                                          مهرمدرسه:                                              تاریخ امتحان:  /  /1388

                                                                                                        نام دبیر:

نمره: با عدد           باحروف           امضا                                                                         

 

ردیف

                                                                   سوالات

بارم

 

- با توجه به ابیات زیر به سوالات داده شده ، پاسخ دهید:

 

زان یار دل نوازم شكری است با شكایت          گر نكته دان عشقی بشنو تو این حكایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ       قرآن ز بر بخوانی در  چارده روایت

الف ) كدام واژه « تخلّص » است ؟          

ب) هجای دوم واژه ی « حكایت » را با علامت خاصّ خود نشان دهید.

 

2- درون مایه ی « چهار پاره  » بیش تر چه موضوعاتی است؟

 

3- كدام یك از ابیات زیر ، نمی تواند « مطلع » یك « قصیده » باشد ؟ چرا ؟

 

الف ) جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد          غلام همّت آنم كه دل بر او ننهاد

ب) خبرت هست كه مرغان سحر می گویند          آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

 

4- هر یك از كلمات مشخص شده ی بیت زیر ، كدام یك از « پایه های تشبیه » هستند؟

 

« روز چو شمعی به شب ، زود رو و سرفراز               شب چو چراغی به روز ، كاسته و نیمتاب »

 

5- یك « تشبیه بلیغ اضافی » بسازید كه واژه ی « دانش » ، مشبّه آن باشد.

 

6- در مصراع « تو سرو جویباری ، تو لاله ی بهاری » :

 

الف ) كدام یك از پایه های تشبیه ، حذف شده است؟        ب) این « نوع تشبیه » چه نامیده می شود؟

 

7- كدام یك از تشبیهات زیر ، « مفرد » و كدام یك « مركّب » است ؟

الف) بر گل سرخ از نم ، او فتاده لالی                    همچو عرق بر عِذار شاهدِ غضبان

ب) زلف تو مگر جانا امّید و نیاز است                    زیرا كه چنین هر دو سیاه است و دراز است

1- در بیت زی واژه های قافیه و ردیف را مشخص كنید:

 

هوای عشق ، مرا تازه در دل فتاده است             نظر كنید كه دریا به ساحل فتاده است

 

2- كلمه ی نیلوفر :             آلف) چند واج دارد؟                               ب)‌چند هجا ؟  

 ج) علامت خاص آخرین هجای آن را بنویسید.

 

3- محتوای غزل :                 الف) در آغاز چگونه بود؟                ب) این محتوا از چه زمان ؟

 ج )‌ با ظهور چه كسی تغییر پیدا كرد؟

 

4- چه تفاوتی بین بیت مصرّع میان تركیب بند و ترجیع بند وجود دارد؟

 

5- كدامیك از اشعار زی قطعه و كدام مثنوی است ؟

 

           الف) گفت دزدی شحنه را كای پادشاه            آنچه كردم بود آن حكم اله

                     گفت شحنه آنچه من هم می كنم              حكم حق است ای دو چشم روشنم

 

            ب) به صحرا بنگرم ، صحرا ته وینم                              به دریا بنگرم دریا ته وینم

                  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت                          نشان از قامت رعنا ته وینم

 

9- تنها قالب شعر سنتی كه مصراع های آن با هم برابر نیستند كدام قالب شعری است؟

 

10- بارز برین تفاوت شعر نیمایی و سنتی در چیست؟     الف) وزن و قافیه       ب) درون مایه 

ج) قافیه   د) طول مصرع ها و قافیه

 

11- در عبارت ( جان تو مرغی است نامش قفس ) چه اركانی از تشبیه حذف شده است؟

 

12- تشبیه بلیغ را در مصرع زیر بیابید و نوع آن را مشخص كنید:

 

               آن شاخه های نارنج اندر میان ابر         چون پاره های اخگر اندر میان دود

 

14- استعاره را در بیت زیر مشخص كنید و نوع آن را بنویسید:

 

            ای ماه سرو قامت ، شكرانه سلامت                 از حال زیر دستان ، می پرس گاهگاهی

 

15- یك استعاره مصرحه و یك استعاره مكنیه را در مثال های زیر نشان دهید:

 

             الف ) قضا چون ز گردون فرو هشت پر          ب) مرا برف باریده بر پر زاغ

 

1- كمترین مقدار سخن موزون یك ........... است.

 

2- در بیت زیر ردیف ، كلمات قافیه و حروف قافیه را مشخص كنید:

                  

                      آتش عشق است كاندر نی فتاد                  جوشش عشق است كاندر می فتاد

 

3- جمله ی زیر را با كلمه ی مناسب كامل كنید:

 

به نام شعری شاعر، كه  در بیت آخر و گاه در بیت های ما قبل آخر غزل می آید ......... می گویند.

 

4- بنیان گذار مسمّط كیست؟

 

5- كتاب « خسرو و شیرین نظامی »‌ از نظر محتوا جزو كدام دسته از مثنوی ها است؟

 

6- شرط زیبایی ترجیع بند در چیست؟

 

7- در عبارت زیر فقط « مشبه به »‌ را مشخص كنید:

 

                    یكی را گفتند : عالم بی عمل به چه مانَد ؟ گفت به زنبور بی عسل.

 

8- در بیت «‌ دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد         كه چو سر و پای بند است و چو لاله داغ دارد

 

الف) « مشبه » كدام است؟                               ب) « داغ دارد » كدام یك از اركان تشبیه است ؟

 

ج) « سرو »‌ كدام یك از اركان تشبیه می باشد ؟

 

9- با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید:

 

    « در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست ؟       نقطه ی دوده كه در حلقه ی جیم افتاده است »

 

الف )‌ طرفین تشبیه كدامند ؟          ب) چه نوع تشبیهی دیده می شود؟

 

10- كدام از تشبیهات زیر مفرد و كدام یك مركب است ؟

 

 الف) ای زلف تو هر خمی ، كمندی                           چشمت به كرشمه ، چشم بندی

 

 ب) آن قطره ی باران كه بر افتد به گل سرخ             چون اشك عروسی است بر افتاده به رخسار

 

11- با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید:

 

           بخت آن نكند با من ، كان شاخ صنوبر را          بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

 

الف ) كدام كلمه در مفهوم استعاری به كار رفته است ؟   ب) استعاره از چیست؟      ج) چه نوع

 

 استعاره ای است؟

 

 

 

 

 

 

 

 
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 90 توسط