تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات ادبیات 2
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

                                                                       باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                        سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ولبنان واردن                     امتحان:ادبیات فارسی 2

دوره ی:دبیرستان                         مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)وحضرت زینب(س)              زمان پاسخ گویی: 85دقیقه

كلاس:دوم                                                            مهرمدرسه:                                        تاریخ امتحان:   /  10/1389

                                                                                                     نام دبیر:

نمره: با عدد           باحروف           امضا                                                                         

 

ردیف

                                                                   سوالات

بارم

ج

تاریخ ادبیات و دانش های ادبی (3 نمره)

1- داستان نویسی کوتاه در ایران با کدام مجموعه و در چه سالی آغاز شد؟

2- چرا محمود درویش را شاعر مقاومت فلسطین نامیده اند؟

3-  حمله ی حیدری از کیست و به شیوه ی کدام اثر سروده شده است ؟

4- مولف آثار داده شده را بنویسید

الف )کارگران دریا:                                             ب) آتش خاموش

5-  نویسندگان از چه دوره ای در آثار خود به طرح مسایل اجتماعی و رنج طبقات محروم جامعه پرداختند و با زور و بی عدالتی به جدال برخاستند؟

6- یک آرایه برای نمونه های داده شده بنویسید؟

الف) شب در برابر این مخلوق کوچک قد علم کرده بود.                     ب) با چشمهایش می جنگد.

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

د

خود آزمایی( 3 نمره)

1- در شعر(تورامی خوانم)مقصود شاعرازجمله ی(ما این را از گذشته به ارث می بریم) چیست؟

 

2-در عبارت( بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار )مقصود از (کشته) چیست و کاربرد این لغت چه آرایه ای می سازد؟

 

3-ضرب المثل (کاه که از خودمان نیست کاهدان از خودمان است) برای چه منظوری به کار می رود؟

 

4- مصراع (تو قلب سپه را به آیین بدار) یعنی چه؟

 

5- مقصود از (نرون مرد ولی رم نمی میرد) چیست؟

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

                                                                   ادامه ی سوالات در صفحه ی سوم

 

 

نام ونام خانوادگی:                        سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ولبنان واردن                     امتحان:ادبیات فارسی 2

دوره ی:دبیرستان                         مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)وحضرت زینب(س)              زمان پاسخ گویی: 85دقیقه

كلاس:دوم                                                          مهرمدرسه:                                          تاریخ امتحان:  / 10/1389

                                                                                                     نام دبیر:

نمره: با عدد           باحروف           امضا                                                                   

ردیف

                                                                   سوالات

بارم

 

6- چرا مجید مجیدی نام  فیلم نامه ی خود را (بچه های آسمان) نامیده است؟

 

5/0

ه

درک مطلب (4 نمره)

1- درعبارت(از سایه های آبی، خارهای سرخ بر اجساد به جا مانده و طعمه عقاب شده فرو ریخت) منظور از سایه های آبی و خارهای سرخ چیست؟

2- در جمله ی ( می خواهند همین طور دستمان را بگذاریم روی دستمان) منظور از قسمت مشخص شده چیست؟

 

3- در عبارت (ماری که از دیشب روی قلبش چنبره زده بود سربلند کرد) منظور از (مار) چیست؟

4- سرزمین ما زمرد است / ولی در بیابان های تبعید / بهارهای پیاپی / جز زهر بر چهره ی ما نمی پاشد / باعشق خود چه كنیم / در حالی كه چشم ها و دهانمان پر از خاك و شبنم یخ زده است

الف) چرا شاعر سرزمینش را به زمرد مانند كرده است ؟

                                                                                                                   ب) منظور از (عشق خود) در شعر نمونه چیست؟ -

ج) منظور از شبنم چیست و چرا شاعر از واژه ی « یخ زده » برای شبنم استفاده کرده است؟

5- در عبارت (برای من خواندن این که شن ساحل نرم است کافی نیست می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند) نویسنده چه معرفتی را بیهوده می داند؟

6- در مصراع (بینداخت شمشیر را شاه دین) مقصود از شاه دین کیست؟

7- بیت( مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ      به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را) ناظر به کدام ویژگی امام علی(ع) است؟

 

 

5/0

 

5/0

25/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

25/0

5/0

 

 

 

شعر حفظی (2 نمره)

ابیات زیر را کامل کنید.

الف) بهرام که ............می گرفتی همه عمر                                      دیدی که چگونه گور ......... گرفت

ب)   برخیز   مخور  غم   جهان   گذران                                            ......................................................

ج)هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست                            ما به فلک می رویم .......   ......... که راست؟

د)....................................................................                            باز همان جا رویم جمله ،که آن شهر ماست؟

                                       

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

                                                                                              موفق باشید

20

 

 
برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم فروردین 90 توسط