تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات تاریخ ادبیات(2)
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوال پایان سال تاریخ ادبیات (2) آورده می شود.

                                                                   باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ولبنان واردن                 امتحان:تاریخ ادبیات 2

دوره ی:پیش دانشگاهی         مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)وحضرت زینب(س)          زمان پاسخ گویی:70 دقیقه

كلاس:                                                          مهرمدسه:                                    تاریخ امتحان:  /  /1387

 

نمره: با عدد           باحروف           امضا                                                            نام دبیر:

1-دو مورد از مهم ترین موارد پیامدهای حمله ی مغول به ایران كدام است؟

 

2-چرا در عصر حافظ قالب قصیده از رواج افتاد؟

 

3-نام دیگر كتاب عشاق نامه چیست واین كتاب در چه زمینه ای اِست؟

 

4-نخل بند شاعران به كدام شاعر عصر حافظ اطلاق می شود؟

 

5-(موضوع قصید ه های او مدح ومنقبت امامان شیعه و مضمون غزل هایش به شیوه ی معمول شاعران عشق و دل دادگی است)توصیف كدام شاعرسبك عراقی است؟

 

6-بیت(اسب همت سر كشید و بهر جو جایز نداشت                خوار همچو خر در اصطبل ثنا خوانی مرا)از كیست و در نكوهش كدام سنت شعری است؟

 

7-منظومه ی موش و گربه ی عبید زاكانی از نظربیان وزبان چگونه است؟

 

8-حافظ در اشعار خود به چه كسی لقب محتسب می دهد وچرا  حافظ وی رابه این نام خوانده است؟

 

9- چرا برخی به حافظ لقب خاتم شعرای ایران داده اند؟

 

10-جامی به چه دلیل این تخلص شعری را برای خود برگزیده است؟

 

11-اشعه اللمعات از كیست و موضوع آن چیست؟

 

12-دلایل رونق تاریخ نویسی را در دوران حاكمیت مغول وتیمور بنویسید؟

 

13-تاریخ جهان گشا  از كیست و موضوع آن چیست؟

 

14-سبب رویكرد و توجه ی شاعران عصر صانب به شبه ی قاره ی هند جه بود؟(دو مورد)

 

15-در بیت(دل آسوده ای داری مپرس از صبر و آرامم                  نگین را در فلاخن می نهد بی تابی نلمم)كدام یك از ویژگی های شعری عصر صانب دیده می شود؟

 

16-تركیب بند (دوستان شرح پریشانی من گوش كنید             داستان غم پنهانی من گوش كنید)سروده ی كدام شاعر عصر صانب است؟

 

17-دو رویه ی شاعری محتشم كاشانی كدامند؟

 

18-خلاق المعانی ثانی لقب كدام شاعر عصر صانب است؟

 

19-دشواری شعر صانب تبریزی بیش تر مربوط به چیست؟

 

20-عبداقادر بیدل دهلوی را نمایند ه ی تمام عیار كدام سبك ادبی باید دانست؟

 

21-دو ویژگی  از ویژگی های نثر قانم مقام فراهانی را بنویسید؟

 

22-كار انجمن ادبی مشتاق از چه جهتی اهمیت دارد؟

 

23-چرا به آذر بیگذلی لقب آذر دیر پسند داده اند؟

 

24-شهرت هاتف اصفهانی در شعر فارسی به خاطر چیست؟

 

25-چرا در عصر صبا توجه علما و خواص به شعر فزونی گرفت و گرایش طبقات پایین و پیشه وران نسبت به آن كاهش یافت؟

 

26-پنداشت اندیشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آینده چه بود وچرا محقق نشد؟

 

27-چشم گیرترین ویژگی ادبیات نیمه ی نخست قرن بیستم چیست؟

 

28-توصیه ی داداییست هابه نویسندگان چه بود؟

 

 

 

29-نماد گرایان(سمبولیست ها)رادرفرهنگ وادب ایرانی با چه گروهی می توان مقایسه كرد؟

 

 

 

 

 

1

 

5/0

 

 

75/0

 

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

75/0

 

5/0

 

1

 

 

75/0

 

1

 

 

75/0

 

1

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

 

5/0

 

1

 

1

 

 

5/0

 

5/0

 

1

 

 

 

1

 

5/0

 

1

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 
برچسب ها: نمونه سوالات،
نوشته شده در تاریخ چهاردهم اسفند 89 توسط