تبلیغات
ادبیات پارسی - ای وطن
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
به مناسبت پیروزی انقلاب و دهه ی مبارک فجر این شعر تقدیم دوستان می شود.

دوست دارم مثل جـــــــــــــــانم ، تک تک ایرانیان را…

ساکنان در قلب ایـــــــــران ، هم در اطراف جهان را…

دوست دارم مردمم را ، هر کجا از خـــــــــــــاک میهن

مردم پر مهر و ساده ، مرد و زن ، پیر و جـــــــوان را…

دوست دارم من بغایت ، مردم نسل جـــــــــــــوان را

نغمه و فریاد شادی ، خنده های کودکــــــــــــــان را…

دوست دارم هم مسلمان ، هم یهود و گبر و ترســـــــا

هر که دارد دین و ایمان ، در حضور رب جــــــــــان را…

دوست دارم باد و باران ، کوه و دشت و ابر و طوفــــــان

کل هستی ، این طبیعت ، در زمین هم اســــــمان را…

دوست دارم صد ستاره ، نور مـــــــــاه و مهر یکـــــــــتا

فصل گرم و فصل سرما ، هم بهارش هم خــــزان را…

دوست دارم خاک پاکم ، موطن بس مـــــــــــــرد و زن را

ان همه جنگاور تک ، هـــــمره تیر و کمــــــــــــــان را…

دوست دارم ذره ذره ، خاک ایـــــــــــــــران را چو جانم

جان فدا سازد دل من ، بهر جانان  عاشـــــــــــــــقان را…

دوست دارم شهر مشـــــــــــــــــهد ، تربت پاک رضا را

ضامن اهو ، امام شهره بر امن و امـــــــــــــــــان را…

دوست دارم من خراســــــــــــــــان ، با تمام مردمان را

هم شمال و هم جنوبش ، هم خراســــــــان میان را…

دوست دارم کوه و جنگل ، منظر سرسبز خــــــــــرم

ان همه انسان کوشا ، مردمان گلسِـــــــــــــــــتان را…

دوست دارم دانه دانه ، مردم گیلــــــــــــــان زیبـــــــــا

ان نگین سبز یشــــــــــــــمی ، بر سر ایران نشان را…

دوست دارم ان طبیعت ، بر لــــــــــــــــب دریا نشسته

مردم پر مهر و عاشق ، خطّـــــــــــــــــــهء مازندران را…

دوست دارم شـــــــرق و غـــــــربی ، مردم اذر زبان را

ان غیوران حقیقی ، حافظ نامـــــــــــــــوس و جان را…

دوست دارم شهر زنجان ، هم اراک و مرکــــــــــزی را

مردم قزوین و سمنان در دل صحــــــــــــــــــرا مکان را…

دوست دارم شهر قــــــــــــــم را ،   مدفن اُخت رضا را

گوشهء ان خاک پاکـــــــــــــش ، جنّتی چون جمکران را…

دوست دارم همچو بقیــــــه ، مردمان این مکـــــــان را

شهر کرمانشــــــــــاه زیبا ، ان طرفتر هگمــــــــــــتان را…

دوست دارم گرم و ساده ، شهر کرد ســـــــــــرد و یاسوج

شهر کردستان و ایلام ، با تمام ســـــــــــــــــــــــاکنان را…

دوست دارم  در لرســـــــــــــــــتان ، رنگ سبز و  خرّمی را

مردم زحمت کش لُـــــــــــــــــــــر ، ظاهر و باطن عیان را…

دوست دارم مو به مو، من ، قدمت دیرینـــــــــــــــــهء جی

مردم شیرین سخن در جای جای اصفهـــــــــــــــــــان را…

دوست دارم شهر شیـــــــــــــــــــراز ، ان همه دلشاد رعنا

شهر سعدی ، شهر حافظ ، شاعر شیــــــــــــرین زبان را…

دوست دارم مردم بس بامــــــــــرام و لهجه شیرینشان را

مردم با دین و ایمان ، سنّـــــــــت ان یــــــــــــــزدیان را…

دوست دارم شهر بوشهر ، شهر مـــــرد و زن  دلاور

شهر محکم ، ان مقاوم در مصــــــــــــــاف دشمنان را…

دوست دارم با دل و جان ، قلب خوزســــــــــــــــتان زیبا

غیرت رگهای انان ، در دفــــــــــــــــــــــــاع از اشیان را…

دوست دارم در جنـــــــــــــــــــــوب ، ان بندرِِ عباس زیبا

مردم خونگرم عاشــــــــق ، در صدف چون دُرّ نهان را…

 

دوست دارم گوشه گوشه ،  ملــــّــــــت این سرزمین را

مردم محروم کوشا ، اب و خـــــــــــــــــــاک زاهدان را…

دوست دارم شهر غوغــــــــــــــــــا ، مرکز و پاتخت ایران

شهر تهران ، شهــــــــــــــر مهر ، ان اشنای مهربان را…

دوست دارم شهــــــــر خود را ، شهر خواجو شهر کرمان

شهر روشن مثل شمــــــــــــع و  ، شهر نور عارفان را…

دوست دارم تا ابد هم ، محکـــــــــــــــــــم و  بر پا و برجا

نام ایران ، خاک و  دریــــــــــــــــــا ، شیر غرّان جهان را…
برچسب ها: ای وطن،
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم بهمن 89 توسط