تبلیغات
ادبیات پارسی - شعر زلال بدون قافیه
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

ب- زلال عروضی  بدون قافیه

 

این نوع زلال ، چنانچه از اسمش  پیداست  ، دارای ریتم و آهنگ روان عروضی بوده  ولی  در قید قافیه نمی ماند.

به نمونه ی زیر توجّه فرمایید :

 

زلال شماره ی ( 6 )

 

یك نفر آنجا

داخل پارك پر از ماتم

در كنار  شمعدانی ها  برای خود

نور  می گردد  وَ  باران  محبّت  زندگانی  را

آُف برین مهری كه من دارم تو داری !

لا  به  لای  آرزوهایی

اُف برین باور

 

تشریح و بررسی شعر فوق :

ض = ضرباهنگ

 

3- یك نفر آنجا (3ض)

2- داخل پارك پر از ماتم (5ض)

1- در كنار شمعدانی ها برای خود (7ض)

+- نور  می گردد  وَ  باران  محبّت  زندگانی  را (9ض)

1- آُف برین مهری كه من دارم تو داری! (7ض)

2- لا به لای آرزوهایی (5ض)

3- اُف برین باور (3ض)

 

 نوع ساختار نظم  شعر : عروضی

فرم ضرباهنگ ( 3 5 7 9 7 5 3 - )

تعداد ضرباهنگ بین دو سطر = 2

(توجه:تعداد ضرب بین سطرها در همه ی زلالهای عروضی فقط 2 است )

+= سطر مادر =  نور می گردد وَ باران محبّت زندگانی را (9ض)

 

1و1= سطرهای قرینه:

در كنار شمعدانی ها برای خود (7ض)

 آُف برین مهری كه من دارم تو داری! (7ض)

دارای آهنگ یكسان

 

2و2 = سطرهای قرینه:

داخل پارك پر از ماتم (5ض)

لا به لای آرزوهایی (5ض)

دارای آهنگ یكسان

 

3و3 = سطرهای قرینه :

یك نفر آنجا (3ض)

اُف برین باور (3ض)

دارای آهنگ یكسان

 

 طبق قانون كلّی زلال ، شعر فوق زلال و از نوع  عروضی بدون قافیه است.

نكته ی قابل توجّه : گاهی اوقات در بعضی زلال ، ضربی كه در هوا می ماند به شمارش نمی آید . به عبارتی ، نیم هجای اضافی  در  ترتیب موسیقیائی شعر رعایت می گردد امّا نوشته نمی شود .  

 

و نمونه ای دیگر :

 

زلال شماره ی ( 7 )

 

یـك  نفـر  آنـجا

زیـر گلهای اقاقی ها

نوحه می خواند برای سالگرد خود

عاشقی از خنده هایش بوی شبنم را نمی گیرد

آه- از این حال تنهائی و بد بختی

درد پشت درد می روید

عشق می میرد

 

تشریح و بررسی شعر فوق :

ض = ضرباهنگ

 

3- یـك  نفـر  آنـجا (3ض)

2- زیـر گلهای اقاقی ها (5ض)

1- نوحه می خواند برای سالگرد خود (7ض)

+- عاشقی از خنده هایش بوی شبنم را نمی گیرد (9ض)

1- آه- از این حال تنهائی و بد بختی (7ض)

2- درد پشت درد می روید (5ض)

3- عشق می میرد (3ض)

 

نوع ساختار نظم  شعر : عروضی

فرم ضرباهنگ ( 3 5 7 9 7 5 3 - )

تعداد ضرباهنگ بین دو سطر = 2

+= سطر مادر = عاشقی از خنده هایش  بوی شبنم را نمی گیرد(9ض)

 

1و1= سطرهای قرینه:

نوحه می خوانَد برای سالگرد خود (7ض)

آه از این حال تنهائی و بدبختی (7ض)

دارای آهنگ یكسان

 

2و2 = سطرهای قرینه:

زیر گلهای اقاقی ها (5ض)

درد پشت درد می روید (5ض)

دارای آهنگ یكسان

 

3و3 = سطرهای قرینه :

یك نفر آنجا (3ض)

عشق می میرد (3ض)

دارای آهنگ یكسان

 نتیجه : طبق قانون كلّی زلال ، شعر فوق زلال و از نوع  عروضی بدون قافیه است.

 

 
نوشته شده در تاریخ بیست و پنجم دی 89 توسط