تبلیغات
ادبیات پارسی - شعر زلال قافیه دار2
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

زلال شماره ی ( 3 )

 

به تو گفتم برو!

تأخیر  مكن  صبحدم  برو!

این شب دوباره  جان مرا  می درد  وَ  تو

خوشدل مباش بر دوسه لب  بوسه های پر ز غم برو!

دیدم كسی زپشت صدا میكند تورا و تو هی پرسه می زنی!

انگار عـاشقی به مـن ، اگـر آماده ای  سپرم  بر تو  تمام دلم  برو!

باری بـرو  برای جهانی  امیــر باش بــرو  ای  شكستــه دل

خود را  اسیر  درد  مكن پای  هـزاران  عـدم  بـــرو!

دریا  برای  شعله   نمی نازد  عار  كن!

اینبار نجوش هیچدم  برو!

برو! محكم برو!

 

بررسی شعر بالا :

ض = ضرباهنگ

 

5- به تو گفتم برو!=4ض

4- تأخیر مكن صبحدم برو!=6ض

3- این شب دوباره جان مرا می دَرد وَ تو=8ض

2- خوشدل مباش بر دوسه لب  بوسه های پر ز غم برو!=10ض

1- دیدم كسی زپشت صدا میزند تورا و تو هی پرسه می زنی=12ض

+- انگار عـاشقی به مـن،اگـر آماده ای سپرم  بر تو تمام دلم  برو!=14ض

1- باری بـرو  برای جهانی  امیــر باش بــرو  ای  شكستــه دل=12ض

2- خود را  اسیر  درد  مكن پای  هـزاران  عـدم  بـــرو!=10ض

3- دریا برای شعله نمی نازد  عار كن!=8ض

4- اینبار نجوش هیچدم برو!=6ض

5- برو! محكم برو!=4ض

 

نوع ساختار نظم شعر : عروضی

فرم ضرباهنگ = ( 4-6-8-10-12-14-12-10-8-6-4 )

تعداد ضرباهنگ بین سطرها = 2

تعداد كل سطرها = 11

 

+= سطر مادر =

انگار عـاشقی به مـن،اگـر آماده ای سپرم  بر تو تمام دلم  برو!

دارای 14 ضرباهنگ

 

1و1= سطرهای قرینه =

دیدم كسی زپشت صدا میزند تورا و تو هی پرسه می زنی

باری بـرو  برای جهانی  امیــر باش بــرو  ای  شكستــه دل

هركدام دارای 12 ضرباهنگ با وزن موسیقیایی برابر

 

2و2= سطرهای قرینه =

خوشدل مباش بر دوسه لب  بوسه های پر ز غم برو!

خود را  اسیر  درد  مكن پای  هـزاران  عـدم  بـــرو!

هر كدام دارای 10 ضرباهنگ با وزن موسیقیایی برابر

 

3و3= سطرهای قرینه =

این شب دوباره جان مرا می درد وَ تو

دریا برای شعله نمی نازد  عار كن!

هركدام دارای 8 ضرباهنگ با وزن موسیقیائی برابر

 

4و4= سطرهای قرینه =

تأخیر مكن صبحدم برو!

اینبار نجوش هیچدم برو!

هركدام دارای 6 ضرباهنگ با وزن موسیقیائی برابر

 

5و5 = سطرهای قرینه =

به تو گفتم برو!

برو! محكم برو!

هركدام دارای 4 ضرباهنگ  با وزن موسیقیائی برابر

 

نتیجه :  شعر فوق طبق قانون كلّی « زلال » از نوع شعرهای زلال عروضی قافیه دار محسوب می شود.

 

 

 
نوشته شده در تاریخ بیست و پنجم دی 89 توسط